Småbørnsafdelingen Molevitten og Hurlumhej er Granbohus’ tilbud til børn i alderen 0 – 10 år med vidtgående fysiske og psykiske handicap.

Børnene kommer på aftalte dage – efter daginstitution og skole - samt i et antal weekender og feriedage om året. Børnene er i en fast gruppe og overnatter i deres eget værelse. Opholdet er trygt og rart for børnene, og deres forældre får samtidig et ofte tiltrængt pusterum.

Småbørnsafdelingen er opdelt i to huse: Molevitten og Hurlumhej, som hver har plads til seks børn ad gangen. På faste aflastningsdage er det de samme seks børn og de samme voksne, der mødes hver gang.

Et overskueligt miljø og en forudsigelig struktur
Sammenlagt er der omkring 60 børn tilknyttet Molevitten og Hurlumhej.

Børnene kommer fra forskellige specialbørnehaver og specialskoler, og flere af dem mødes udelukkende på Granbohus. Pædagogerne gør derfor meget ud af, at børnene skal lære hinanden at kende. Det sker i et trygt og overskueligt miljø med en forudsigelig struktur hvor tryghed og genkendelighed vægtes højt.

Villekulla er Granbohus’ tilbud til børn i alderen 7 – 15 år og med vidtgående fysiske og psykiske handicap. Børnene i Villekulla er alle udviklingshæmmede og flere af dem har også andre handicap. De kan for eksempel have cerebral parese, epilepsi eller Downs syndrom.

Villekulla har plads til 7 børn ad gangen, og hvert barn har eget værelse. Børnene kommer på aftalte dage – efter skole/SFO - samt i et antal weekender og feriedage om året.

Lærer andre børn og voksne at kende i et overskueligt miljø
B
ørnene møder de samme børn og voksne hver gang, de kommer på Granbohus. Når børnene er på ophold i Villekulla i en weekend, vil de altid møde de samme børn og voksne. På hverdage kan børnene møde andre børn, hvis deres ophold afviger fra den faste struktur, og de eksempelvis har ophold på to sammenhængende hverdage.

Børnene kommer fra forskellige specialskoler,og flere af dem møder udelukkende hinanden på Granbohus. Pædagogerne gør derfor meget ud af, at børnene skal lære hinanden at kende. Det sker i et trygt og overskueligt miljø med en forudsigelig struktur.

Granbohus Aktivitets- og Samværstilbud er et tilbud målrettet mobile unge og voksne med handicap, som har behov for et mindre tilbud, hvor dagligdagen er præget af aktiviteter, forudsigelighed og tryghed. Åbningstiden i tilbuddet er alle hverdage i tidsrummet kl. 09.00-15.00. De fysiske rammer deles med et andet af Granbohus’ tilbud, og giver mulighed for, at 6 - 8 unge eller voksne kan frekventere tilbuddet.

Handleplaner
Der bliver udarbejdet en handleplan for hver ung/voksen. Handleplanen beskriver den sansemæssige profil og indeholder alle de personlige, sociale og kommunikative mål, der er lagt for den unge/voksnes udvikling. Handleplanen evalueres løbende og revideres mindst en gang årligt. 

Pædagogik og aktiviteter
Målet er, at alle unge og voksne oplever at have et tæt forhold til de medarbejdere, der er i tilbuddet.

Medarbejderne ser den enkelte unge/voksne og kompenserer for dets handicap. De er velforberedte, nærværende og omsorgsfulde, og udviser respekt og anerkendelse. De unge/voksne skal opleve, at blive set og mødt på deres præmisser og ud fra deres behov, og anerkendes som unikke mennesker, der har ressourcer og lyst til at udvikle sig og have indflydelse på eget liv.

Aktiviteter
Der laves ugeplan hver uge i samarbejde med de unge/voksne.
Planen indeholder forskellige aktiviteter - det kan være motions- og sportsaktiviteter, massage eller besøg på legepladsen og hos gederne, kulturelle oplevelser eller forskellige kreative aktiviteter. Den smukke natur omkring Granbohus lægger naturligt op til gåture, hvor man kan følge de forskellige årstider. Skal man længere væk på tur, kører man af sted i tilbuddets bus.

Det er også muligt at arbejde i haven og få brugt nogle kræfter.

De daglige aktiviteter er lagt ind i et fast dagskema. Det giver forudsigelighed, overblik og tryghed. Planen for dagens aktiviteter drøftes, når gruppen mødes om morgenen. 

I tilbuddet arbejder vi ud fra følgende faglige værktøjer, metoder og tilgange::
Pædagogisk Analyse og Handleplan (PAHP)
PAHP er et fagligt analyseredskab til at kortlægge og definere pædagogiske mål og handleplan for den enkelte.

Low arousal
Low arousal er en ikke-konfronterende pædagogisk metode og tilgang i forhold til, at håndtere problemskabende adfærd. Som medarbejder handler det om, at skabe low arousal hos den unge/voksne, og dermed søge at undgå at optrappe en konflikt. På denne måde forsøger medarbejderen at undgå at stresse et menneske, der er i affekt - eller meget påvirket af en situation - yderligere.

Sansemotorik
Med afsæt i PAHP inddrages sanseterapi i det pædagogiske arbejde. Herigennem tilbydes den unge/voksne ”Den daglige dosis” sansestimuli i relation til det pædagogiske mål for den enkelte.

Kommunikation
En god dialog er afgørende for et godt samvær og samspil. Da de unge/voksne har meget forskellige kommunikative kompetencer, anvendes et bredt spekter af kommunikationsmetoder- og redskaber, blandt andet Tegn til Tale, visualisering - f.eks. med fotos og Board Maker, talemaskiner, konkreter mm.
Medarbejderne har stor erfaring i at være lydhøre overfor de unges/voksnes udspil og forskellige kommunikationsformer.

Granbo-Tour er Granbohus’ "Rejseselskab" der hver weekend kører børn og unge på aflastning ud i det danske land


Hver weekend, sommer- og efterårsferie ruller Granbo-Tours tre minibusser ud fra Granbohus. I busserne sidder forventningsfulde børn, unge og personaler, som sammen skal ud og opleve og have en god weekend.

Granbo-Tour tilbyder weekend- og ferieture til feriecentre og sommerhuse rundt omkring i Danmark - mest på Sjælland - og ind imellem også i Sverige og Tyskland.

På turene deltager hjemmeboende børn og unge mellem 8 og 25 år med fysiske og/eller psykiske handicap. Deltagerne er opdelt i Børne-Tour og i Ung-Tour for unge over 15 år.

Granbo-Tour er fortrinsvis for mobile brugere, da de fleste sommerhuse og feriecentre ikke er kørestolsegnede. Samtidig skal deltagerne være i besiddelse af en vis rummelighed og robusthed for at udnytte de mange forskellige tilbud og deltage i aktiviteter sammen med kammerater og pædagoger.

Ingen fast struktur men mange
Granbo-Tour er en god aktivitet for de børn og unge, der gerne vil møde nye kammerater og få sig et socialt netværk uafhængigt af skole, forældre og øvrige fritidstilbud.

På turene kan de unge øve sig i at stå på egne ben uden mor og far, men med venner og voksne, som kan hjælpe og støtte.

Når børnene og de unge tager med Granbo-Tour, kan de ikke forvente hver gang at se de samme kammerater og det samme personale. Alle Granbo-Tours deltagere får hver fjerde måned tilsendt et ’rejsekatalog’ og kan så booke sig ind på de ture, de ønsker. Personalet sammensætter turene så deltagerønsker, kammeratskaber og interesser så vidt muligt går op i en højere enhed.

Tryg fritid i en gammel gård med ’sjæl’
De rette fysiske rammer til unge og voksne med særlige behov.

Skovridergården ligger midt i naturskønt område i Jægerspris. En trelænget gård med sjæl, god plads og indrettet med de hjælpemidler, der er nødvendige i en dagligdag med unge og voksne med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne.

Skovridergården er et tilbud til hjemmeboende unge og voksne fra cirka 15 til 40 år. De fleste brugere benytter Skovridergården en weekend og to hverdage om måneden, men der er mulighed for at variere tilbuddet.

Skovridergården bidrager til mere selvstændighed
Et ophold på Skovridergården skal styrke den unges/voksnes selvstændighed, og pædagogerne sammensætter grupperne ud fra alder og interessser, så deltagerne føler sig trygge i deres fællesskab.

Deltagerne planlægger så vidt muligt selv aktiviteterne. Skovridergården er et fritidstilbud og aktiviteterne varierer alt efter de unge eller voksne, der er sammen på et ophold.

Tryg fritid med kammerater og gode oplevelser
I Skovlyst vil barnet hver gang møde de samme børn og voksne 

Skovlyst er et aflastningstilbud, der giver forældrene et pusterum og giver børnene mulighed for at få jævnaldrende kammerater og nye oplevelser.

På Skovlyst kommer børn og unge i alderen 7-25 år med såvel asperger syndrom som infantil autisme. Der er plads til seks børn og unge ad gangen, og hver gang et barn kommer på Skovlyst, vil han eller hun møde de samme kammerater og de samme pædagoger.

Pædagogik med udgangspunkt i børnenes/de unges behov
Børn og unge i samme gruppe eller ’klub’ matcher nogenlunde hinanden hvad angår handicap, alder og interesser.

Erfaringen på Skovlyst er, at børnene kan have glæde af udfordringer, når blot trygheden og strukturen går igen.

Børn og unge i samme gruppe eller ’klub’ matcher nogenlunde hinanden hvad angår handicap, alder og interesser.

Kammerater og gode oplevelser
Granbohus ADHD-tilbud er et aflastningstilbud, der giver forældrene et pusterum i hverdagen og giver børnene og de unge mulighed for at slappe af uden store krav og forventninger fra omgivelserne.

Her møder børnene og de unge ligestillede, får jævnaldrende kammerater og nye oplevelser.

I tilbuddet kommer børn og unge i alderen 6 -18 år med diagnoser indenfor ADHD-spekteret. De fleste af de børn og unge, der benytter ADHD-tilbuddet, går i almindelige folkeskoler – måske i specialklasser. Som enkeltintegrerede kan de ofte føle sig alene, og da de som regel er meget sociale og gerne vil andre børn og unge, kan det være en stor lettelse for dem at komme i ADHD-tilbuddet. Her møder de ligesindede og kan i hinanden genkende nogle af de problemer, de hver især tumler med.

Tryghed i den lille klub
Pædagogisk er det centralt at give børnene og de unge et tilbud, hvor de føler sig trygge og anerkendte. Det er børn og unge, der tit handler, før de tænker, men i ADHD-tilbuddet oplever de accept, også når de kommer til at begå fejl.

Enkelte af de børn og unge, der benytter tilbuddet har også autisme, og pædagogerne  tilrettelægger opholdet med den forudsigelighed, der er nødvendig, for at barnet eller den unge føler sig tryg, ligesom de samarbejder med Granbohus’ autismetilbud, Skovlyst.

En mulighed for hjælp derhjemme til forældre og deres hjemmeboende børn
Granbohus tilbyder pasning i hjemmet til forældre med et hjemmeboende barn, der har særlige behov.

Formålet med hjemmepasningen er, at give forældrene et pusterum fra de mange daglige gøremål, der kan være forbundet med at have et barn med handicap. Hjemmepasningen kan benyttes som et enkeltstående tilbud om aflastning eller kombineres med andre tilbud på Granbohus.

Granbohus har administreret ordningen siden 1990, og har således en række erfaringer med at finde lige præcis den medarbejder, der passer bedst til en familie. Medarbejderen bliver fast tilknyttet hjemmet og vil sammen med familien planlægge de timer, der er bevilget af familiens sagsbehandler.

Alt efter barnets alder og medarbejderens opgaver, kan familierne vælge at se hjælperen som en hjemmepasser, en handicaphjælper eller en barnepige.

Granbohus tilbyder en ledsagerordning, der hjælper med at give handicappede gode oplevelser i by og natur

En ledsager betyder valgfrihed og selvstændighed
Har man et handicap, og kan man af den grund ikke færdes alene, kan en ledsager være vejen til at deltage i det liv, der er uden for hjemmets fire vægge.

Ledsagelse er for personer mellem 16 og 67 år med betydelig og varig nedsat funktionsevne. En bruger kan få bevilget op til 15 timers ledsagelse om måneden jf. Lov om social Service §45 og 97. Formålet med ordningen er at medvirke til, at borgere med handicap opnår øget mulighed for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for eget liv, og dermed en bedre integration i samfundet.

Granbohus’ ledsageordning har som opgave at finde den rette ledsager til den enkelte bruger.

Ansøgning om ledsagelse
Som bruger har du ret til at få en ledsager, hvis du er mellem 12 og 67 år, har en betydelig og varig nedsat funktionsevne og ikke kan færdes uden for hjemmet uden ledsagelse.

Ledsagelse er kommunernes ansvar og du skal ansøge i din kommune hvis du ønsker ledsagelse. Du kan få bevilliget max 15 timers ledsagelse pr. måned, uanset hvad du ønsker at blive ledsaget til. Der kan opspares timer indenfor en periode på 6 måneder.

Den enkelte kommune kan bede Ledsageordningen Granbohus administrere og koordinere ledsagelsen. Kommunen skal i så fald henvende sig til Ledsageordningen Granbohus for at indgå en aftale herom.

Hvem yder ledsagelsen
Ledsageordningen Granbohus ansætter ledsagere ud fra en konkret vurdering af ledsagerens personlige forhold, interesser, kendskab til området m. v.
Ved valg og ansættelse af ledsager til den enkelte bruger, tilstræbes interessefællesskab.

Ledsagere har interesse i at arbejde med mennesker med handicap, er serviceorienterede, er bevidste om hvad de vil og kan, er villige til at indgå i et samarbejde med brugeren og Ledsageordningen.

Målet er, at ledsageren sammen med brugeren er med til at skabe en tryg og god stemning under ledsagelsen. Brugeren og Ledsageordningen finder i fællesskab lige netop den ledsager, som kan opfylde brugerens ønske til ledsagelsens indhold. Hvis brugeren har forslag til ledsager, skal denne godkendes af Ledsageordningen.

Ledsageren er en levende spadserestok, som hjælper brugeren på ledsagelse
Ledsageopgaven er forskellig i forhold til den enkelte bruger og dennes behov. Ledsageren skal ledsage brugeren derhen, hvor denne selv vil - og brugeren bestemmer, hvad der skal ske.

Ordningen kan bruges som en fast ledsagelse uge for uge, eller ved behov – eksempelvis; indkøbsture, besøg hos familie og venner, fritidsundervisning, biograf- og teaterture, ture i naturen, koncerter mm

Ledsageren må ikke bruges til; at udføre husligt arbejde i hjemmet, at udføre plejeopgaver, besøgsven, socialpædagogiske tilbud

Udgifter til ledsagelse
Ledsageren aflønnes af Ledsageordningen og er gratis for brugeren.

Udgifter under ledsagelsen, til både brugeren selv og ledsageren, betales af brugeren. Der kan være tale om udgifter til ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ledsagelsen - eksempelvis; billetter, transportudgifter (bus, tog mm), mad og drikke, mm

Granbohus støtte- og kontaktpersonsordning
Kontaktpersonordning er et tilbud for børn og unge under 18 år med indgribende funktionsnedsættelse eller særligt hjælpe- og støttebehov.

Foranstaltningen bevilges jf. Servicelovens §52, stk. 3, nr. 6

Ordningen er et tilbud om etablering af en kontaktperson til et barn/ung der har brug for støtte til personlige udvikling samt sociale og kommunikative kompetencer.

Ansøgning om støtte - kontaktperson
Etablering af kontaktperson sker på baggrund af handleplan udarbejdet af kommunal sagsbehandler. Handleplanen indeholder målrettede udviklingspunkter, bevilling af timer/aftalens varighed samt eventuelt rådighedsbeløb til målrettede aktiviteter.

Når Granbohus modtager henvendelse fra kommunal sagsbehandler om etablering af kontaktperson, deltager koordinator fra Granbohus' kontaktpersonordning i indledende møde med barnet/den unge, evt. forældre og sagsbehandlere eller anden relevant deltager. Herefter vil Granbohus matche barnet/den unge til en kontaktperson der, ud fra en konkret vurdering af opgaven, besidder personlige- og sociale kompetencer, interesser, kendskab til området m. v.

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Fredensborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies