Al henvendelse vedrørende visitationssager til aflastningen skal ske skriftligt ved anvendelse af visitationsskema, som du finder herunder. Udover skemaet skal relevante beskrivelser af barnet/den unge medsendes. Det kan være lægelige udredninger, relevante rapporter om barnet/den unge fra dagtilbudet, fx børnehave, skole etc.
Skemaet samt medsendte beskrivelser danner grundlag for vurdering af, om barnet/den unge kan optages i et af Granbohus´ tilbud, evt. opskrivning på venteliste. Endvidere anvendes matrialet til vurdering af, hvilke takstkategori barnet/ den unge skal indplaceres i.

Efter endt behandling sender Granbohus visitationsafgørelsen til den indstillende kommune samt brev til forældre-myndighedsindehaveren om afgørelsen.
Spørgsmål vedrørende visitation kan rettes til visitationsudvalget på følgende e-mail adresse granbohus@fredensborg.dk samt telefonisk på tlf. nr. 72 56 20 90.

Visitationsskema samt relevante beskrivelser sendes til:
Granbohus
Hillerødvejen 43, 3480 Fredensborg
Att. Visitationsudvalget

Brugerprofil 3 – 2.911 kr.
Brugerprofil 2 – 3.411 kr.
Brugerprofil 1 – 3.911 kr.

Timepris Hjemmepasning 279 kr.
Timepris Støtte-Kontaktordn. 279 kr.
Timepris Ledsageordning 279 kr.

Dagspris Aktivitets- og Samværstilbud 783 kr.

 

Granbohus har differentierede takster således, at taksten afspejler barnet/den unges funktions nedsættelse/omsorgsbehov.

Takstfastsættelsen sker på baggrund af et materiale Granbohus har udarbejdet, et materiale der er inspireret af "Fælles sprog II", som er det materiale Kommunernes Landsforening har udarbejdet til brug for vurdering af omsorgs – og pleje behov i ældresektoren.

Brugerne opdeles i 3 profiler – efter følgende kriterier:
- Brugerprofil 3, Takst 3 - børn/unge med behov for let støtte i gruppetilbuddet
- Brugerprofil 2, Takst 2 - børn/unge med behov for moderat støtte i gruppetilbuddet
- Brugerprofil 1, Takst 1 - børn/unge med behov for omfattende støtte i gruppetilbuddet

Til en brugerprofil kan beregnes og tillægges en særtakst som udtryk for, at en bruger har et særligt behov for støtte ud over gruppetilbuddet, enten i en særlig situation (eksempelvis egen nattevagt) eller i en periode hvor brugeren har særlige behov der kræver særlig støtte.

Opdelingen i profiler sker på baggrund af en undersøgelse af hjælpebehovet indenfor følgende 3 områder:

Mentale funktioner

- som eksempelvis er hjælpebehov til kommunikation, udtrykke behov og følelser, beskæftigelse, støtte ved færden ude som inde, behov for struktur og forudsigelighed
Fysiske funktioner
- som kan være hjælpebehov ved toiletbesøg, spisning, gang, af- og påklædning
Adfærdsmæssige funktioner
- så som hjælpebehov i relationer, i konflikter og ved frustrationer, behov for opsyn, o.lign.

Ved særlige opgaveløsninger og solisttilbud udarbejdes en individuel takstberegning.

Opsigelse af aflastningplads på Granbohus bedes meddelt skriftligt - pr. brev eller pr. e-mail til granbohus@granbohus.dk

Jf. Rammeaftalen mellem kommunerne i Region Hovedstaden er opsigelsesvarsel af aflastningplads løbende måned + 1 md. Alle planlagte ophold i opsigelsesperioden faktureres til kommunen.

Jf. Rammeaftalen indgår der i ovenstående takster udgift til overhead til Granbohus driftskommune.

Brugerprofil 3 – 2.987 kr.
Brugerprofil 2 – 3.487 kr.
Brugerprofil 1 – 3.987 kr.

Timepris Hjemmepasning 279 kr.
Timepris Støtte-Kontaktordn. 298 kr.
Timepris Ledsageordning 298 kr.

Dagspris Aktivitets- og Samværstilbud 705 kr.

Blanketter og kontrakter

Fra denne side kan downloades blanketter og kontrakter til Granbohus ydelser.
Alle blanketterne hentes i MS Office Word format.

Blanketter til visitation samt samt re-visitationssager

Visitationsskema Granbohus

Revisitationsskema Granbohus

Kontrakter til ansøgning om ledsagelse og hjemmepasning

Kontrakt Ledsageordning §45 - 2020

Kontrakt Ledsageordning §97 - 2020

Kontrakt Hjemmepasning 2020

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Fredensborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies